Načítám…

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Komplexní inženýring

 • Interní audity na úseku ŽP
 • Zavádění systémů řízení na úseku ŽP
 • Příprava firemních dokumentů na úseku ŽP
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů

Složkový inženýring

 • IPPC
 • Odpadové hospodářství
 • Obalové hospodářství
 • Vodní hospodářství
 • Ochrana ovzduší
 • EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)
 • Prevence závažných havárií
 • ADR (přeprava nebezpečných věcí po silnici)

Projekční činnost

 • Zejména se může jednat o realizaci:
  • sběrných a separačních dvorů
  • překladišť odpadů
  • rekultivací terénních úprav (využívání stavebních odpadů na povrchu terénu)
  • recyklačních ploch
  • výroby asfaltových směsí a lepenek
  • povrchové úpravy (galvanovny)
  • a projektů jim podobných

Činnost v oblasti životního prostředí

Problematika ochrany životního prostředí a aplikace zákonných a podzákonných norem (z hlediska provozně-technologického i legislativního) na provozech je velice specifická. S ohledem na tuto skutečnost, Vám nabízím spolupráci ve věci odborného poradenství, konzultačních služeb, komplexního inženýringu i rámcové spolupráce specifické činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Zacílení poradenství

Veškeré uvedené činnosti, služby a věci související s oblastí ochranou životního prostředí jsou aplikovatelné pro průmyslové, potravinářské, zemědělské podniky, stavební společnosti, firmy zabývající se nakládání s odpady (sběrné dvory, rekultivace, skládky, střediska pro odbornou likvidaci autovraků, atd. …), ostatní výrobní podniky, ale také i pro obce města nebo jejich části.