Načítám…

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

 • Zpracovávání složkových dokumentů:
  • provozních řádů,
  •      (např.: provozoven pro nakládání s odpady, mobilních zařízení pro nakládání s odpady, skladů, čerpacích stanic, stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, lapolů a jiných vodních děl, vodních zdrojů – studní, čistíren odpadních vod, příp. dalších technologií a čínností, atd.)
  • provozních deníků,
  • havarijních plánů (vodohospodářských)
  • zákonných hlášení (např.: zpracování ročního hlášení o produkci odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, hlášení do integrovaného registru znečišťování ovzduší (IRZ), hlášení souhrnné provozní evidence (SPE), hlášení o vypouštění vod, hlášení o množství čerpaných vod, roční zpráva o plnění závazných podmínek plynoucí z integrovaného povolení, atd.…),
  • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
  • konzultace při zpracování smluv na zajištění využití, odstranění nebo předání odpadů oprávněným osobám,
  • zpracování povodňových plánů podniků,
  • návrhy kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší,
  • vypracování protokolárního prohlášení o zařazení objektu do skupiny nebezpečnost dle zákona o prevenci závažných havárií,
  • školení zaměstnanců v oblasti ŽP,
 • Zpracování a projednání žádostí o vydání Integrovaného povolení nebo jeho změn (IPPC).
 • Zpracování a projednání žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu oprávněné osoby (převzetí odpadu do osobního vlastnictví a dále s ním nakládat).
 • Zpracování a projednání dalších žádostí o vydání souhlasů dle zákona o odpadech, o ovzduší (souhlas k mísení odpadů, souhlas k provozu zdroje znečišťování ovzduší …)
 • Zpracování a projednání žádostí o vydání souhlasů dle zákona o vodách (povolení k čerpání, povolení k vypouštění, legalizace vodních děl – studna, lapol, domovní ČOV, atd.)
 • Zpracování a projednání žádostí o vydání souhlasů dle zákona o ochraně ovzduší (povolení k umístění zdroje znečišťování ovzduší a povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší, atd.)
 • Zpracování Oznámení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č.100/2011 Sb.
 • Zajištění měření emisí (znečišťujících látek).
 • Zajištění analýz rozborů vzorků vod (pitné i odpadní).
 • Zajištění zpracování Rozptylových studií a Odborných posudků ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.
 • Interní audity na úseku ŽP.
 • Zavádění systémů podnikového řízení na úseku ŽP.
 • Příprava firemních dokumentů na úseku ŽP.
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů (provedení EKOauditu – posouzení souladu stavu ochrany životního prostředí klienta včetně stanovení nápravných opatření).
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů.
 • Dozorování nad plněním závazných podmínek definovaných v složkových rozhodnutích nebo integrovaném povolení.
 • Služba externího ekologa pro oblasti uvedené oblasti v strukturovaném představení činností,
 • Zajištění funkce Odpadového hospodáře dle § 15 zákona o