Načítám…

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Složkový inženýring na úseku ochrany životního prostředí je směrován zejména ke klientům, kteří mají zájem o garanci pouze pro konkrétní složkovou oblast nabízených služeb.

Následuje seznam nabízených služeb. Pro zobrazení podrobností k vybrané službě klikněte na název služby.

 • Odpadové hospodářství
 • Obalové hospodářství
 • Vodní hospodářství
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence
 • EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)
 • Prevence závažných havárií
 • ADR (přeprava nebezpečných věcí po silnici)

Odpadové hospodářství

 • Zpracování dokumentů
 • provozních řádů, (např.: provozoven, skladů, čerpacích stanic, stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, lapolů, vodních zdrojů – studní, čistíren odpadních vod, dalších provozů, atd.)
 • provozních deníků,
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • provozně-ekonomických dokumentací,
 • konzultace při zpracování smluv na zajištění využití, odstranění nebo předání odpadů oprávněným osobám,
 • zpracování plánu odpadového hospodářství,
 • školení zaměstnanců,
 • Zpracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu oprávněné osoby (možnost přebírat odpad do osobního vlastnictví a dále s ním nakládat).
 • Zpracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu původce.
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o odpadech (souhlas k mísení odpadů, …)
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů.
 • Cyklická hlášení (např.: zpracování ročního hlášení o produkci odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, hlášení do integrovaného registru znečišťování ovzduší, atd.…)

Obalové hospodářství

 • Zpracování dokumentů
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • školení zaměstnanců,
 • Poradenství, koordinace a dozorování nad systémem při nakládání s obaly.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů.
 • Cyklická hlášení (např.: zpracování ročního hlášení o obalech)

Vodní hospodářství

 • Zpracování dokumentů
 • provozních řádů, (např.: provozoven, skladů, čerpacích stanic, stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, lapolů, vodních zdrojů – studní, čistíren odpadních vod, dalších provozů, atd.)
 • provozních deníků,
 • plánů havarijních opatření,
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • provozně-ekonomických dokumentací,
 • konzultace při zpracování smluv na zajištění využití, odstranění nebo předání odpadů oprávněným osobám,
 • zpracování povodňových plánů podniků,
 • školení zaměstnanců,
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o vodách (povolení k čerpání, povolení k vypouštění, legalizace vodních děl – studna, lapol, domovní ČOV, atd.)
 • Zprostředkování analýz rozborů vzorků vod (pitné i odpadní).
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Cyklická hlášení

Ochrana ovzduší
 • Zpracování dokumentů
 • provozních řádů zdrojů znečištění ovzduší,
 • provozních deníků,
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • provozně-ekonomických dokumentací,
 • návrhy kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší,
 • školení zaměstnanců,
 • Zprostředkování měření emisí (znečišťujících látek).
 • Zajištění zpracování Rozptylových studií nebo Dokumentací imisních příspěvků znečištění ovzduší.
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Cyklická hlášení


Integrovaná prevence

 • Zpracování dokumentů
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • provozně-ekonomických dokumentací,
 • školení zaměstnanců,
 • Zpracování žádostí o vydání Integrovaného povolení nebo jeho změn (IPPC).
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Dozorování nad plněním závazných podmínek definovaných v složkových rozhodnutích nebo integrovaném povolení.

EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)

 • Zpracování Oznámení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č.100/2011 Sb.

Prevence závažných havárií

 • Zpracování dokumentů
 • provozních deníků,
 • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
 • provozně-ekonomických dokumentací,
 • vypracování protokolárního prohlášení o zařazení objektu do skupiny nebezpečnost dle zákona o prevenci závažných havárií,
 • školení zaměstnanců,
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.

ADR (přeprava nebezpečných věcí po silnici)

 • Činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věci po pozemích komunikacích.