Načítám…

Nemáte přehled

o zákonných požadavcích na vaše provozy v oblasti životního prostředí?

Máte obavy

z kontrol České inspekce životního prostředí?

Nevíte si rady

se správním řízením a požadavky orgánů státní správy a samosprávy?

Potřebujete

smluvního externího ekologa společnosti?

Potřebujete zpracovat

interní audit pro oblast životního prostředí?

Nejste si jisti

stávající plněním zákonných povinností v oblasti životního prostředí u vás ve firmě?

 

Tak neváhejte a volejte Ing. Pavel FAJMON, tel.: 773 639 332

Komplexní inženýring na úseku ochrany životního prostředí je směrován zejména ke klientům, kteří mají zájem o zajištění garance nabízených služeb v této oblasti jediným subjektem.
 • Interní audity na úseku ŽP.
 • Zavádění systémů řízení na úseku ŽP.
 • Příprava firemních dokumentů na úseku ŽP.
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů.
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů.
 • Dozorování nad plněním závazných podmínek definovaných v složkových rozhodnutích nebo integrovaném povolení.
 • Zpracovávání složkových dokumentů v oblastech
  • Odpadové hospodářství
  • Obalové hospodářství
  • Vodní hospodářství
  • Ochrana ovzduší
  • Integrovaná prevence
  • Prevence závažných havárií
 • Zpracování žádostí o vydání Integrovaného povolení nebo jeho změn (IPPC).
 • Zpracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu oprávněné osoby (možnost přebírat odpad do osobního vlastnictví a dále s ním obchodovat).
 • Zpracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu původce.
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o odpadech (souhlas k mísení odpadů, …)
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o vodách (povolení k čerpání, povolení k vypouštění, legalizace vodních děl – studna, lapol, domovní ČOV, atd.)
 • Zpracování Oznámení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č.100/2011 Sb.
 • Zajištění měření emisí (znečišťujících látek).
 • Zajištění analýz rozborů vzorků vod (pitné i odpadní).
 • Zajištění zpracování Rozptylových studií nebo Dokumentací imisních příspěvků znečištění ovzduší.